NASZE
ARTYKUŁY

Unijny Pakiet Mobilności: co, gdzie, kiedy?

Unijny Pakiet Mobilności to temat, który już od dwóch lat budzi spore emocje w branży TSL. Sukcesywnie wdrażany nowy zbiór przepisów ma za zadanie ujednolicić zasady transportu drogowego w ramach Unii Europejskiej, ale jednocześnie nakłada na przewoźników sporo zmian i obciążeń. Pierwsze zapisy pakietu weszły w życie już w sierpniu 2020 roku. Ostatnie planowane są na rok 2026.

Rok 2020

W sierpniu 2020 roku obowiązywać zaczęły zapisy, które regulowały czas pracy kierowców i odpoczynków tygodniowych regularnych oraz skróconych. Najbardziej istotne zmiany, jakie wprowadzono to:

 • zakaz odbywania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu
 • obowiązek powrotu kierowcy do centrum operacyjnego lub miejsca swojego zamieszkania co 4 tygodnie na co najmniej 45 godzin
 • możliwość dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku jeden po drugim – na określonych zasadach
 • możliwość przedłużenia jazdy dziennej o maksymalnie 1 – 2 godziny przy powrocie do bazy lub miejsca zamieszkania kierowcy z koniecznością udokumentowania odstępstwa i podania przyczyny

Rok 2022

2 lutego

Kolejny krok w kierunku dostosowania polskiego prawa transportowego do prawa unijnego nastąpił z początkiem lutego. Wdrożone wtedy przepisy to m.in.:

 • obowiązek wprowadzenia przez kierowcę na tachografie symbolu kraju, tuż po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego, czyli na pierwszym miejscu postojowym. Zaniechanie tej czynności może skutkować wszczęciem procedury oceniającej reputację przedsiębiorstwa
 • karta kierowcy lub wykresówka nie może być wyjęta z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego czasu pracy (jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach)
 • kierowcy muszą otrzymywać wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju Wspólnoty, na którego terenie się znajdują
 • brak możliwości zaliczenia należności z tytułu podróży służbowych, w których skład będą wchodzić dieta i ryczałt noclegowy, na poczet wynagrodzenia za pracę za granicą
 • za niestosowanie się do nowych zasad przewoźnicy mogą być karani nawet utratą reputacji

21 lutego

Od tego dnia zaczęły obowiązywać kolejne przepisy pakietu mobilności. Są to m.in.:

 • nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania raz na 8 tygodni wraz z koniecznością udokumentowania powrotu
 • coling off – po wykonaniu trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju, przez cztery dni wstrzymane są kolejne operacje kabotażowe
 • przewozy kombinowane mogą zostać objęte zasadami kabotażu, ale warunkiem jest odbycie trasy w jednym państwie UE
 • nowe warunki dostępu do zawodu przewoźnika

21 maja

To data oznaczająca prowadzenie następnych przepisów Unijnego Pakietu Mobilności, które mówią o:

 • posiadaniu licencji na przewóz drogowy przy przewozach transgranicznych dla pojazdów o dmc od 2,5 tony
 • wymogu zabezpieczenia finansowego na pierwszy pojazd od 2,5 tony – 1800 euro oraz na każdy kolejny – 900 euro
 • spełnieniu wymogu dobrej reputacji oraz zarejestrowania siedziby firmy dla przedsiębiorstw wykonujących transport za pomocą pojazdów od dmc 2,5 tony
 • objęciu wspólnymi zasadami (licencja i kabotaż) przewoźników pojazdów od dmc 2,5 tony

Lata 2023-2026

W kolejnych latach planowane są dalsze zmiany w przepisach. Czego mogą się spodziewać przewoźnicy?

 • 08.2023 – wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą obowiązkowo wyposażone w tachografy piątej generacji, które mają automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy, korzystając z systemu satelitarnego
 • 12.2024 – do 56 dni zostanie zwiększony zakres kontroli na drodze, zaś inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach – takich, które wykonują transport międzynarodowy i nie posiadają dotychczas tachografu czwartej generacji
 • 08.2025 – od tego dnia inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które posiadają tachograf inteligentny pierwszej generacji
 • 06.2026 – inteligentne tachografy drugiej generacji będą obowiązkowe dla pojazdów o DMC od 2,5 tony, które działają w transporcie międzynarodowym
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

CZYTAJ TAKŻE

Efektywny transport z S&M Logistic

Nowoczesny transport musi być przede wszystkim efektywny. Oznacza to szybkość, terminowość i bezpieczeństwo przewozu wszelkich ładunków. Nowoczesne firmy transportowe muszą być również gotowe na przewóz towarów, które

Czytaj więcej »