NASZE
ARTYKUŁY

Unijny Pakiet Mobilności: co, gdzie, kiedy?

Unijny Pakiet Mobilności to temat, który już od dwóch lat budzi spore emocje w branży TSL. Sukcesywnie wdrażany nowy zbiór przepisów ma za zadanie ujednolicić zasady transportu drogowego w ramach Unii Europejskiej, ale jednocześnie nakłada na przewoźników sporo zmian i obciążeń. Pierwsze zapisy pakietu weszły w życie już w sierpniu 2020 roku. Ostatnie planowane są na rok 2026.

Rok 2020

W sierpniu 2020 roku obowiązywać zaczęły zapisy, które regulowały czas pracy kierowców i odpoczynków tygodniowych regularnych oraz skróconych. Najbardziej istotne zmiany, jakie wprowadzono to:

 • zakaz odbywania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu
 • obowiązek powrotu kierowcy do centrum operacyjnego lub miejsca swojego zamieszkania co 4 tygodnie na co najmniej 45 godzin
 • możliwość dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku jeden po drugim – na określonych zasadach
 • możliwość przedłużenia jazdy dziennej o maksymalnie 1 – 2 godziny przy powrocie do bazy lub miejsca zamieszkania kierowcy z koniecznością udokumentowania odstępstwa i podania przyczyny

Rok 2022

2 lutego

Kolejny krok w kierunku dostosowania polskiego prawa transportowego do prawa unijnego nastąpił z początkiem lutego. Wdrożone wtedy przepisy to m.in.:

 • obowiązek wprowadzenia przez kierowcę na tachografie symbolu kraju, tuż po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego, czyli na pierwszym miejscu postojowym. Zaniechanie tej czynności może skutkować wszczęciem procedury oceniającej reputację przedsiębiorstwa
 • karta kierowcy lub wykresówka nie może być wyjęta z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego czasu pracy (jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach)
 • kierowcy muszą otrzymywać wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju Wspólnoty, na którego terenie się znajdują
 • brak możliwości zaliczenia należności z tytułu podróży służbowych, w których skład będą wchodzić dieta i ryczałt noclegowy, na poczet wynagrodzenia za pracę za granicą
 • za niestosowanie się do nowych zasad przewoźnicy mogą być karani nawet utratą reputacji

21 lutego

Od tego dnia zaczęły obowiązywać kolejne przepisy pakietu mobilności. Są to m.in.:

 • nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania raz na 8 tygodni wraz z koniecznością udokumentowania powrotu
 • coling off – po wykonaniu trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju, przez cztery dni wstrzymane są kolejne operacje kabotażowe
 • przewozy kombinowane mogą zostać objęte zasadami kabotażu, ale warunkiem jest odbycie trasy w jednym państwie UE
 • nowe warunki dostępu do zawodu przewoźnika

21 maja

To data oznaczająca prowadzenie następnych przepisów Unijnego Pakietu Mobilności, które mówią o:

 • posiadaniu licencji na przewóz drogowy przy przewozach transgranicznych dla pojazdów o dmc od 2,5 tony
 • wymogu zabezpieczenia finansowego na pierwszy pojazd od 2,5 tony – 1800 euro oraz na każdy kolejny – 900 euro
 • spełnieniu wymogu dobrej reputacji oraz zarejestrowania siedziby firmy dla przedsiębiorstw wykonujących transport za pomocą pojazdów od dmc 2,5 tony
 • objęciu wspólnymi zasadami (licencja i kabotaż) przewoźników pojazdów od dmc 2,5 tony

Lata 2023-2026

W kolejnych latach planowane są dalsze zmiany w przepisach. Czego mogą się spodziewać przewoźnicy?

 • 08.2023 – wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą obowiązkowo wyposażone w tachografy piątej generacji, które mają automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy, korzystając z systemu satelitarnego
 • 12.2024 – do 56 dni zostanie zwiększony zakres kontroli na drodze, zaś inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach – takich, które wykonują transport międzynarodowy i nie posiadają dotychczas tachografu czwartej generacji
 • 08.2025 – od tego dnia inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które posiadają tachograf inteligentny pierwszej generacji
 • 06.2026 – inteligentne tachografy drugiej generacji będą obowiązkowe dla pojazdów o DMC od 2,5 tony, które działają w transporcie międzynarodowym
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

CZYTAJ TAKŻE

Transport towarów wielkogabarytowych

Towary przeznaczone do transportu, ze względu na swoje właściwości, mogą wymagać „szczególnego traktowania”. Tak jest np. w przypadku ładunków o znacznym rozmiarze czy dużej wadze, które wykraczają poza przyjęte standardy. Są

Czytaj więcej »

Na czym polega transport chłodniczy?

Nie wszystkie towary mogą być przewożone w dowolny sposób. Specyfika niektórych powoduje, że ich transport musi odbywać się w odpowiedniej temperaturze. Jednym z najważniejszych elementów w handlu krajowym i międzynarodowym, bez którego niemożliwa byłaby wymiana produktów wrażliwych na warunki przechowywania, jest transport chłodniczy.

Czytaj więcej »

Ładunki niebezpieczne ADR

Załadunek, transport oraz rozładunek materiałów niebezpiecznych to bardzo odpowiedzialne zadania. Jakikolwiek błąd może się przyczynić do katastrofy ekologicznej czy śmierci wielu osób. Dlatego obowiązują specjalne, międzynarodowe przepisy ściśle określające zasady transportu materiałów niebezpiecznych. Osoby biorące w nim udział muszą posiadać specjalne uprawnienia, zaś pojazd musi być specjalnie oznakowany.

Czytaj więcej »